Wijziging wet aansprakelijkheid motorrijtuigen

Sinds 12 april 2024 werd de wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (kort de WAM-wet) gewijzigd.


De belangrijkste wijziging betreft de uitbreiding van de wet tot elke plaats, ongeacht of het voertuig stilstaat of in beweging is.  Voortaan moet een motorvoertuig dus ook verzekerd zijn als het zich op strikt private terreinen bevindt.


Alleen voertuigen die zich op private terreinen bevinden en waarvan het gebruik op de openbare weg niet is toegestaan zijn vrijgesteld van verzekeringsplicht.

Ook werd er één en ander verduidelijkt met betrekking tot elektrische fietsen en speedpedelecs. Nu is naast de snelheid ook het gewicht een criteria om na te gaan of er vrijstelling van verzekeringsplicht is.


De vrijstelling geldt voor:

  1. Voertuigen met een autonome snelheid kleiner of gelijk aan 6 km/u en een gewicht kleiner of gelijk aan 100 kg.Bijvoorbeeld een elektrische fiets met walk-assist-functie.
  2. Voertuigen met een autonome snelheid tussen 7 en 25 km/u en een gewicht van maximaal 25 kg.Bijvoorbeeld: een elektrische step, hoverboard, …
  3. Gemotoriseerde invalidewagen uitsluitend bestemd voor personen met een lichamelijke handicap.

Voor de berekening van het gewicht moet de batterij meegeteld worden.

Motorrijtuigen met andere doeleinden dan verplaatsingen (bv. Tractor, bulldozer, vorkheftruck, …) blijven ongeacht massa en snelheid onderworpen aan de verzekeringsplicht.


Voor de berekening van het gewicht moet de batterij meegeteld worden.


Deze wijzigingen hebben wel een aantal belangrijke praktische implicaties:


  • De zogenaamde scootmobiels  (bijvoorbeeld de shop rider bekend van Benidorm Bastards) vallen nu terug onder de verzekeringsplicht ongeacht hun snelheid. Deze wegen immers meer dan 25 kg en zijn niet uitsluitend bestemd voor gebruik door personen met een handicap.
  • Elektrische fietsen met een walk-assist-functie hebben dan weer niet langer een verplichte verzekering motorrijtuigen nodig.
  • Je verzekering schorsen bijvoorbeeld omdat je voor langere tijd naar het buitenland gaat (bijvoorbeeld om te overwinteren in het zuiden) wordt moeilijk. Mogelijk biedt het terugsturen van de kentekenplaat hier een oplossing maar er is nog geen duidelijkheid of het ontbreken van een nummerplaat in dit kader ook volstaat om het voertuig te beschouwen als “niet toegelaten op de openbare weg”.